دسته بندی
گلیم
درباره این کار

نام طرح : 165

نوی بافت : شونهر

شانه : 320

تراکم : 800

سایز :  9 – 6 – 2.25*1.5 – 1.5*1 –  1.20*2 – 80 *50