دسته بندی
گلیم
درباره این کار

نام طرح : 162

نوی بافت : شونهر

شانه : 320

تراکم : 800