دسته بندی
گلیم
درباره این کار

نام طرح : 132

نوع بافت : شونهر

شانه : 320

تراکم : 800