دسته بندی
سیلک
درباره این کار

نام طرح : نیلوفر

نوع بافت : شونهر

شانه : 700