تاريخ
دسته بندی
فرش مدرن
درباره این کار

نام طرح : 5022

نوع بافت : هیت ست

شانه : 500

تراکم : 1000

رنگ زمینه :